Условия за използване на сайта

ОБЩИ  УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА /ИНТЕРНЕТ/ СТРАНИЦА НА  ”Г и Т”  ЕООД

Внимание! Прочетете внимателно тези Общи условия, преди да използвате тази интернет страница! Ако разглеждате или използвате настоящата интернет страница,
Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали Правилата за ползване, които се считат за приети от потребителя с факта на влизането му на сайта на „Г и Т” ЕООД.

Посещавайки интернет страниците на „Г и Т” ЕООД, Вие приемате, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля
не използвайте този сайт.

Потребителят може да използва страницата на „Г и Т” ЕООД единствено със законни цели и намерения. Използването на страницата в нарушение на българското или
международно законодателство е забранено.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено
съгласие на „Г и Т” ЕООД, освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него
единствено за лични нетърговски цели. Забранява се всякакво разпространение на сайта или части от него без изричното писмено съгласие на „Г и Т” ЕООД.

Сайтът на „Г и Т” ЕООД е предназначен изключително за лична и некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен
пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на „Г и Т” ЕООД или на трети лица, свързани
пряко или косвено с този интернет сайт.

Интернет страницата може да съдържа линкове/връзки, препратки към други интернет страници. Тези линкове са единствено за ваше удобство и „Г и Т” ЕООД не носи
отговорност за съдържанието на интернет страници, към които има линк. При изграждане от страна на „Г и Т” ЕООД на връзка към други сайтове в интернет, които са
притежание на трети страни, потребителите трябва да приемат изискванията за ползване на съответния сайт.

„Г и Т” ЕООД не поема гаранция, че сървърът, на който се намира тази Интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да
причинят щети на вашата компютърна система или на друга ваша собственост, или загуба на информация, когато вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет
страницата.
„Г и Т” ЕООД не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до настоящата страница.

Ползването на тази интернет страница е изцяло на отговорност на потребителя. Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Цялата информация на
тази Интернет страница е публикувана без гаранции за всеобхаватност, точност и приложимост за конкретна цел, невмешателство или друго нарушение на права.

„Г и Т” ЕООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. „Г и Т” ЕООД се задължава да вземе всички разумни мерки
с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но „Г и Т” ЕООД не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на
данните.
„Г и Т” ЕООД не носи отговорност за щети, възникнали по време или в следствие на ползване на интернет страницата или поради невъзможност за ползването и,
включително, но не само за директни, индиректни, инцидентни и последвали повреди, загуба на доходи, клиенти или време, прекратяване на договори и други.

При ползване на услуги, свързани с участие на потребителя във форуми, блогове или осъществяващи друг вид комуникация в Интернет страницата на „Г и Т”ЕООД, потребителят
се задължава да спазва следните принципи за добросъвестно ползване:

  • Да не използва страницата на „Г и Т” ЕООД с противозаконни цели.
  • Да не използва страницата на „Г и Т” ЕООД за свои търговски цели, без предварителното съгласие на дружеството.
  • Да не използва обидни, клеветнически, заплашителни, нецензурни и/или други текстове и изображения, уронващи престижа и доброто име на „Г и Т” ЕООД и/или накърняващи честта и достойнството на друг потребител в мрежата.   
  • Да не уврежда по какъвто и да било начин страницата/услугата, включително сървърите и мрежата, свързани с услугата.
  • Да не възпрепятства ползването на страницата/услугата от друг потребител.

„Г и Т” ЕООД си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато:

  • съществува опастност с преводът да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
  • няма общоприета еднозначна терминология на български език;
  • самата стока е носител на информация на английски език.

„Г и Т” ЕООД не е отговорна за каквито и да било щети /преки или косвени/ и/или загуби, причинени от използване и/или невъзможност за използване на настоящата страница,
дори ако е било предупредено за вероятността от настъпването на такива вреди.

В някои от разделите на сайта на „Г и Т” ЕООД е необходимо да посочите Вашите лични данни – имена, адреси, телефон, е-mail или други.
„Г и Т” ЕООД , ЕИК 825086762, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри”
с идентификационен No 0052994 и видно от Удостоверение, издадено на 10.02.2009 г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни, получава лични данни от
лицата, за които те се отнасят и Ви гарантира, че тази информация се използва единствено и само за целите  за които се събира - търговия на стоки  и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Достъп до предоставената от Вас лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, само при определени
от закона случаи и при изрично искане за това. „Г и Т” ЕООД не събира и няма да ползва предоставените от Вас лични данни с комерсиална цел и няма да предоставя каквато и
да е част от събраната информация на орагнизации с такава цел.

За всички въпроси, неупоменати в настоящите Правила за ползване, се прилага действащото законодателство в Република България.